Canon flash question

Discussion in 'Canon' started by Don, Aug 22, 2003.

 1. Don

  Don Guest

  I have been testing my Eos Elan II with a 550ex flash and a Sekonic L508
  meter and am confused as to the readouts that I am getting.

  Here is what I have done.
  Camera set at 1/60 F8 Iso 100 on manual
  Flash is set for ETTL
  Meter set for ISO 100
  Camera/flash at 8 feet from the flash meter
  room size about 12x12 feet white walls with only one single household light
  in the room for normal room lighting purposes only.

  I get a reading of F2.6 after triggering shutter

  When changing flash compensation on flash head the Meter reading on the
  flash meter does not change with either + or - compensation after
  additioonal triggering of shutter.

  Is this normal? Should not the flash meter read different readouts?

  Now when I set both the camera and flash on manual mode, at the above
  camera/flash settings I get a reading of
  F8.9 and as I decrease output the meter also changes in aperature as it
  should from F8 to F1.4

  I hope I made it clear for someone to answer as I find all this flash
  business very confusing. I have 2 550ex flash heads and they both indicate
  similar readouts on the flash meter.

  Don
   
  Don, Aug 22, 2003
  #1
  1. Advertisements

 2. Don

  Mark M Guest

  The Elan II/IIe most definitely uses E-TTL.
  The Elan II/IIe was the first Canon body designed for E-TTL (I think).
   
  Mark M, Aug 22, 2003
  #2
  1. Advertisements

 3. My guess is that your flashmeter is being triggered by the ETTL pre-flash
  (normally invisible to us mere mortals!). Hence why your reading doesn't
  change.
  Try setting your camera to delayed action, with the 10 second delay, and reset
  /turn on your flash meter after the pre-flash which fires before the mirror goes
  up, but before the main flash which fires when the lens aperture has been
  stopped down.

  Hope this helps - I assume you've read the manual. If not, you're not likely to
  make full use of the 550EX. It's a superb gun.
   
  Malcolm Stewart, Aug 22, 2003
  #3
 4. Don

  Dallas D Guest

  With any photography there are four basic variables that will determine what
  your exposure (par) should be.

  1. Your shutter speed.
  2. Your lens aperture.
  3. Film speed or CCD gain (ISO)
  4. The light source.

  Your initially chosen settings (as per your post) are all manual with the
  exception of the speedlite which you have set to E-TTL. E-TTL is effectively
  "program" mode for speedlites, meaning that if the other three variables are
  set to be constant, the speedlite will vary it's output to ensure a correct
  exposure (par, or 18% grey). This variance will be based on the light to
  subject distance and the ambient light in the room.

  Had you set your 550EX to manual mode and taken a reading with your
  flashmeter, you would get aperture readings consistant with the non-varying
  light coming out of the 550EX. By using E-TTL mode you are telling the 550EX
  that it has to vary its output based on the information it receives via your
  chosen camera settings to achieve par.

  If you set the 550EX to manual it will output the same amount of light with
  every burst. You would then have to vary one of the other three variables to
  achieve par.

  Just remember that a variation in any of the four variables will affect at
  least one of the remaining three. Whichever of the three you decide to
  adjust to accommodate the change in the other variable is entirely up to
  you. It can be shutter speed, aperture, ISO or the light (when shooting
  indoors with E-TTL).

  If you decide to use E-TTL with manual settings on your camera you will not
  be able to use a flashmeter. It will give you readings based on the
  pre-flashes E-TTL uses to determine what par should be.

  --
  "I smile mostly everywhere. Well, there's some people might disagree. But
  hey, I'm playin' with the Stones, man. You know, I mean why shouldn't I
  smile?"
  - Keith Richards

  www.imageunlimited.co.za
  ..
   
  Dallas D, Aug 22, 2003
  #4
 5. Don

  Robert Coe Guest

  : Åäóò â êóïå ãðóçèí è âëþáëåííûå. Ãðóçèí íà íèæíåé ïîëêå. Ïàðåíü ãîâîðèò
  : äåâóøêå:
  : - Ìàíü, äàâàé ÿ òåáÿ ñôîòîãðàôèðóþ!
  : - Äàâàé!
  : Íó îíè ïîçàíèìàëèñü ëþáîâüþ, ïîòîì ïàðåíü áðîñàåò âíèç ïðåçåðâàòèâ, è
  : ïîïàäàåò íà ãðóçèíà. Íó òîò ìîë÷èò.
  : Ïîòîì îïÿòü:
  : - Ìàíü, äàâàé ÿ òåáÿ ñôîòîãðàôèðóþ!
  : - Äàâàé!
  : Îïÿòü ïàðåíü áðîñàåò ïðåçåðâàòèâ è ïîïàäàåò íà ãðóçèíà. Òîò îïÿòü
  : ìîë÷èò.
  : Ïàðåíü:
  : - Ìàíü, äàâàé ÿ òåáÿ ñôîòîãðàôèðóþ!
  : Ãðóçèí íå âûäåðæàë:
  : - Åùå àäèí òàêîé íýãàòèâ è ÿ âàñ âñýõ ñôàòàãðàôèðóþ!
  :
  : Âûêëàäûâàéòå è âû ñâîè !!

  Very well said.
   
  Robert Coe, Dec 3, 2008
  #5
 6. Don

  jimkramer Guest

  A little too much accent for my ears.


  Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
   
  jimkramer, Dec 3, 2008
  #6
 7. Don

  Noons Guest

  jimkramer wrote,on my timestamp of 3/12/2008 11:01 PM:
  Massive doses of Vitamin C work wonders in these cases...
   
  Noons, Dec 4, 2008
  #7
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.