welk camera is beter G5 of toch voor V1 van Sony?

Discussion in 'Sony' started by 4YOU, Apr 30, 2004.

 1. 4YOU

  4YOU Guest

  Zijn er gebruikers die zowel G5 als V1 gebruikt of geprobeerd hebben?

  Ik heb al reacties gezien dat foto's op V1 beter zijn, maar de optical
  viewer is niet praktisch geplaatst. Men raakt LCD-scherm gemakkelijker.

  In gebruik schijnt G5 beter te zijn.

  In heb aanbevelingen gezien op verschillende sites met punten waarin V1 91
  punten en Canon G5 89 punten krijgt.

  Er zullen zeker gebruikers (specialisten, verkopers, ...) die deze twee
  camera's vergeleken hebben?
  Zijn er specificaties die echt beter zijn

  Welke specs zijn nu beter van de twee?
  voor :
  aperture: f/2.0 - f/3.0 bij G5 en f/2.8 (Wide) - f/4.0 (Tele) bij V1 ?
  ISO: 50 - 400 bij G5 en 100-800 bij V1?

  Eerst was ik overtuigd dat V1 beter was, maar enkele collega's vinden specs
  van Canon beter.
  Nu ben ik eerder geneigd voor de G5 van Canon.

  Waarschijnlijk zijn er mensen ondr jullie die mij kunnen overtuigen voor G5
  of V1?

  Alvast bedankt voor de feedback en jullie meningen!
  AP
   
  4YOU, Apr 30, 2004
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.